top of page

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivä 19.4.2018. Päivitetty viimeksi 8.11.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kultasepät Narsakka Oy
Y-tunnus: FI 1522810-4
Osoite: Kasarmikatu 7B, 13100  Hämeenlinna

Sähköposti: kultasepat@narsakka.com
Puhelinnumero: 010 2390 490

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Thomas Narsakka
kultasepat@narsakka.com
010 2390 491

Rekisterin nimi

Kultasepät Narsakka asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste.


Kultasepät Narsakka Oy:n asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksena on mahdollistaa viestiminen Kultasepät Narsakka Oy potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille koskien yritysten tuotteita ja palveluita.

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat
a) rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään sivuilla täytettävälle lomakkeelle yhteystietonsa.
b) rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana.

Rekisterinpitäjän oikeudet

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut ovat
a) tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
b) suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.


 

Tallennettavat henkilötietoryhmät

Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto ( puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite).


 

Evästeet

Rekisterinpitäjän internet-sivuilla voidaan kerätä sivun käyttäjien käyttäytymistietoja (selain, maantieteellinen sijainti, IP- osoite, vierailuaika sivuilla, katsellut sivut) evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästeitä käytetään sivuston parantamiseen ja yleisen statistiikan keräämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja siitä, kuinka Google Analytics käsittelee henkilötietojasi, on täällä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja Rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi myymäläsäämme ja muissa myynti- tai näyttelytapahtumissa tai hänen jättäessään yhteystietonsa Rekisterinpitäjän verkkosivuilla olevien täytettävien lomakkeiden avulla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on liiketoiminnan kannalta perusteltua. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, ks. Rekisteröidyn oikeudet.

Tietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

 

Tietojen siirto kolmansille osapuoilille.

Rekisterin tietoja ei missään tilanteessa myydä kolmansille osapuolille. Joissain tapauksissa saatamme käyttää tarkkaan valittuja kolmansia osapuolia (tekninen tuki tai markkinointikumppanit) tai palveluntarjoajia (pilvipalvelut, projektinhallinta- tai viestintätyökalut), jotka sitoutuvat käsittelemään tietoa luottamuksellisesti. Osapuolet käsittelevät henkilötietoa kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla ja käsittelevät henkilötietoa luottamuksellisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on mainittu tässä tietosuojaselosteessa.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista ja käytön valvonnasta

Rekisteriä ylläpidetään suljetuissa tietojärjestelmissä, joissa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Kultasepät Narsakan Oy:n markkinoinnin tehtävissä olevilla työntekijöillä on rajattu oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. Tieto- ja korjauspyynnöt ja tietojen käsittelyä koskevat kysymykset voi esittää Rekisterinpitäjälle, ks. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.

 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

 3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerätessä rekisteröidyltä itseltään.

 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun

  1. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta

  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa

  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 7. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

bottom of page